Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de website en Algemene Voorwaarden van Labocan BV. (AV)

Neem alstublieft even de tijd om de onderstaande Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de Website en de Algemene Voorwaarden van Labocan BV. (‘Labocan’ of ‘wij’) (‘AV’) door te nemen.

Deze Voorwaarden bevatten belangrijke informatie die relevant is voor u als gebruiker van onze website en als koper van onze producten. Ze zijn van toepassing op elk product dat via onze website wordt gekocht en gebruikt. Deze website en alle daarmee samenhangende diensten zijn nadrukkelijk onderhevig aan de acceptatie van deze AV.

Door onze website en/of diensten te gebruiken en/of producten te kopen, accepteert u deze AV, inclusief toekomstige wijzigingen die door publicatie op onze website of op andere wijze bekend worden gemaakt. Labocan biedt deze website en zijn producten en diensten uitsluitend aan onder de voorwaarde dat u deze AV accepteert.

Wanneer u niet akkoord gaat met deze AV, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van onze website of diensten of aankopen te doen. Onduidelijkheden in de interpretatie van deze AV mogen niet tegen Labocan worden gebruikt.

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden (AV)

 1. De huidige Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de website van Labocan (Labocan.com, inclusief de bijbehorende subdomeinen; ‘website’), evenals alle producten, aanbiedingen, leveringen en diensten van Labocan en op alle overige overeenkomsten die met of in opdracht van Labocan zijn gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door gebruik te maken van de website en producten en/of diensten te bestellen, gaat de klant (‘klant’ of ‘u’) automatisch akkoord met de laatste, relevante versie van de huidige AV van Labocan.
 3. Alle op de website van Labocan gepubliceerde content (inclusief logo’s, merken, auteursrechten etc.) is intellectueel eigendom van Labocan en mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Labocan niet worden verspreid, veranderd of anderszins worden gebruikt.
 4. Door gebruik te maken van de website en de AV te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land waarin u zich bevindt en dat het kopen en gebruikmaken van onze producten of diensten wettelijk is toegestaan in uw woonplaats of plaats van bestemming. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat aan deze vereiste wordt voldaan en Labocan doet afstand van alle aansprakelijkheid in dat opzicht.
 5. We behouden ons het recht voor om op elk moment het aangaan van een overeenkomst of de levering van diensten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2. Algemene informatie en het aanbod van producten en diensten

 1. Alle informatie op de website of in andere schriftelijke media van Labocan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Labocan kan echter niet garanderen dat alle informatie correct, volledig en/of actueel is. Labocan behoudt zich het recht voor alle informatie op de website of in andere schriftelijke media zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is enige wijzigingen bij te houden.
 2. Alle door Labocan op de website of elders verstrekte informatie over onze producten en diensten is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als medische kennis of advies. Elk door de klant genomen besluit over het gebruik van onze producten en diensten dat berust op door Labocan verstrekte informatie, valt onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de klant en voor eigen risico.
 3. Labocan behoudt zich het recht voor het assortiment van producten en diensten op elk willekeurig moment en zonder aansprakelijkheid jegens de klant of derden te wijzigen en producten of diensten uit het assortiment te verwijderen.
 4. Labocan kan op de website nu en dan speciale aanbiedingen doen die verband houden met zijn producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor dergelijke aanbiedingen te allen tijde naar eigen goedvinden te veranderen, te beperken of volledig te beëindigen.
 5. We behouden ons tevens het recht voor, maar zijn niet verplicht om, afhankelijk van ons eigen oordeel en zonder opgaaf van redenen, de verkoop van producten of de levering van diensten aan een individuele klant, derde partij of in individuele landen of regionale rechtsgebieden op elk moment te beperken of volledig te staken.
 6. Wij kunnen niet garanderen dat onze website en onze diensten onafgebroken en foutloos kunnen worden aangeboden. Bij uitval of storingen zal Labocan contact opnemen met de klant om een geschikte oplossing te vinden.

3. Registratie, gebruikersaccount en persoonlijke gegevens

 1. Om via de website een bestelling te plaatsen, dient de klant eerst een account te creëren op de registratiepagina. Tijdens het registratieproces wordt de klant verzocht een geschikte gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Gebruikersnaam en wachtwoord dienen door de klant strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Labocan is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en gaat er vanuit dat de persoon die onze website gebruikt, de geregistreerde klant is.
 2. Labocan of zijn medewerkers zullen nooit naar uw wachtwoord vragen. Als u vermoedt dat uw inloggegevens in verkeerde handen zijn gevallen, moet u uw inloggegevens onmiddellijk veranderen.
 3. Als klant dient u ervoor te zorgen dat uw accountinformatie correct en actueel is. Labocan is niet aansprakelijk voor vertragingen of extra kosten die het gevolg zijn van onjuiste of onnauwkeurige informatie van de klant.
 4. Alle persoonlijke gegevens van de klant worden door Labocan verwerkt en beschermd zoals in onze Privacyverklaring wordt beschreven. De Privacyverklaring vormt een integraal bestanddeel van deze AV. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

4. Totstandkoming van de overeenkomst op de website

 1. Het aanbieden van producten op de website mag niet worden opgevat als een verzoek van Labocan tot afsluiting van een koopovereenkomst. Aangezien producten mogelijk niet meer op voorraad zijn, kan de klant door zijn bestelling niet direct een koopovereenkomst afsluiten.
 2. Met het plaatsen van uw bestelling wordt deze bindend en blijft u 7 (zeven) werkdagen aan uw bestelling gebonden. Een eventuele bevestiging van de geplaatste bestelling door Labocan betekent nog niet dat er een overeenkomst is gesloten.
 3. Hoewel we ons ervoor inspannen dat alle informatie en gegevens op onze website of in andere schriftelijke media correct zijn, kunnen typefouten of weglatingen voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze naar eigen goeddunken te corrigeren en bestellingen aan te passen of te annuleren die hierdoor worden of zouden kunnen worden beïnvloed.
 4. Een overeenkomst tussen klant en Labocan komt tot stand zodra de bestelde producten naar u worden verzonden. Labocan behoudt zich het recht voor om het aangaan van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen volledig of gedeeltelijk te weigeren.
 5. Wanneer een bestelling van de klant wordt geannuleerd, beperkt of uitgesteld, zal Labocan alle redelijke maatregelen treffen om de klant te contacteren en de situatie te verduidelijken.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle op de website en in andere schriftelijke media door Labocan vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Alle in de prijs inbegrepen kosten worden uitdrukkelijk vermeld. Eventuele meerkosten worden apart vermeld en komen voor rekening van de klant.
 2. De producten worden verzonden door Labocan B.V., gevestigd in Schijndel (‘Labocan Netherlands’). De klant is aansprakelijk voor enige verschuldigde douane- en invoerrechten. Labocan heeft geen invloed op dergelijke aanvullende kosten en kan hierover ook geen informatie geven. Neem voor meer informatie contact op met de douaneautoriteiten op de plaats van bestemming.
 3. De koopprijs dient door de klant vooraf te worden betaald en is verschuldigd op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. De producten worden niet aan de klant geleverd voordat het volledig aankoopbedrag is ontvangen. Bij betalingsachterstand kan Labocan de overeenkomst opzeggen zonder enige verlenging toe te staan.
 4. De door ons geaccepteerde betalingsmethoden worden op de website vermeld. Wij behouden ons het recht voor deze methoden op elk moment naar eigen goedvinden te wijzigen.

6. Levering

 1. Mits de producten volledig beschikbaar zijn, worden deze in de regel na ontvangst van de betaling binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd op het door u bij de bestelling opgegeven afleveradres. Bij levering naar bepaalde landen kan de levertijd langer zijn; raadpleeg onze website voor meer informatie. Alle leveringstermijnen zijn niet-bindend en niet-nakoming ervan geeft u niet het recht de overeenkomst op te zeggen.
 2. Als Labocan in verzuim is met de levering, dient u ons eerst een verlening van minimaal 20 werkdagen te verlenen waarin we de overeenkomst alsnog kunnen nakomen voordat u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen. Bij opzegging van de overeenkomst betaalt Labocan maximaal de koopprijs terug. Elke verdergaande aansprakelijkheid voor schade wegens vertraagde of niet-nagekomen leveringen is uitgesloten.
 3. De klant dient levering in delen te accepteren wanneer bijvoorbeeld een deel van de bestelde producten niet meer beschikbaar is of pas met vertraging kan worden geleverd.
 4. Plaats van uitvoering is de plaats waar de producten door Labocan Netherlands worden overgedragen aan de Nederlandse post (of een andere transportonderneming). Voordeel en risico gaan met de verzending van de producten over op de koper. Labocan is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten tijdens transport.

7. Garantie en recht van retour

 1. Labocan biedt garantie op gebreken van de gekochte producten overeenkomstig de bepalingen van de ‘Swiss Code of Obligations’ (OR). De klant dient de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 7 dagen schriftelijk aan Labocan te melden; anders worden de producten geacht te zijn goedgekeurd. Ook verborgen gebreken moeten binnen 7 dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan Labocan worden gemeld.
 2. Alle producten van Labocan zijn gebaseerd op natuurproducten en zijn onderhevig aan natuurlijke variaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen (in kleur, geur, smaak etc.).
 3. Alle producten worden geleverd zoals ze zijn. Afwijkende afbeeldingen, informatie over of beschrijvingen van producten op de website of in andere schriftelijke media van Labocan gelden niet als garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen.
 4. Producten met gebreken dienen voor onderzoek te worden geretourneerd aan Labocan Netherlands, Handelsweg 1a, 5492 NL, Sint-Oedenrode, Nederland. Labocan heeft het recht hetzij vervangende producten te leveren of de aankoopprijs terug te betalen. In geval van terugbetaling van de koopprijs worden geen invoerrechten vergoed. Labocan is niet aansprakelijk voor schade die de klant als gevolg van gebrekkige producten heeft geleden. Voor aanspraak op schadevergoeding geldt de verjaringstermijn van twee jaar overeenkomstig art. 210 lid 1 OR.
 5. Als u niet tevreden bent over uw bestelling, heeft u het recht de producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren aan Labocan Netherlands. Neem hiervoor tijdig contact op met onze klantenservice. De producten dienen zo mogelijk verzegeld, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Zodra wij de producten terug hebben ontvangen en de voorwaarden voor retourzending zijn vervuld, krijgt u de koopprijs terugbetaald; kosten voor retournering worden niet vergoed.

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk mogelijk wordt elke aansprakelijkheid van Labocan of een aan Labocan gelieerde onderneming uitgesloten voor schade of andere negatieve gevolgen die voor de klant resulteren uit of in verband met de gesloten koopovereenkomst of de levering of het gebruik van producten en diensten van Labocan.
 2. De klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van de door Labocan geleverde producten en diensten voor eigen risico gebeurt.

9. Klantenservice

In geval van vragen, opmerkingen of klachten over onze producten en diensten kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice (contactinformatie op de website). Labocan zal redelijkerwijs al het mogelijke doen om binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen.

10. Wijziging van de algemene voorwaarden (AV)

Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen of aan te vullen. De AV worden in de meest recente versie op onze website gepubliceerd of op een andere wijze bekendgemaakt.

11. Slotbepalingen

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige bepalingen worden vervangen door een rechtsgeldige regeling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.
 2. Op de overeenkomst tussen Labocan en de klant alsmede op deze AV is uitsluitend materieel Zwitsers recht van toepassing, met uitzondering van zijn conflictenrechtelijke bepalingen. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Labocan en de klant of deze AV (incl. de rechtsgeldige acceptatie) worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Labocan BV.

12. Contact

De website wordt beheerd door Labocan bv, Speijkerstraat 2, 5492 NP Sint-Oedenrode, Nederland. Bij vragen over de (content van de) website kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice (contactinformatie op de website).